google-site-verification: google426e53e2693d5a7c.html தொழில்துறை தளவாடங்கள், Industrial Logistics Management : Achieving Effective Inventory Management :- பயனுள்ள சரக்கு மேலாண்மை பெறுதல்: -

FREE JOBS

FREE JOBS
E-MAIL:- INFO@IUBA-INDIA.COM

49 people got HIRED. You could be next! Here is how. "FREE JOBS"Thursday, August 3, 2017

Achieving Effective Inventory Management :- பயனுள்ள சரக்கு மேலாண்மை பெறுதல்: -

Achieving Effective Inventory Management :- பயனுள்ள சரக்கு மேலாண்மை பெறுதல்: - 

உங்களது நிறுவனம், திறமையான சிறந்த சரக்கு மேலாண்மையைப் பெற, கீழ்கண்ட அனைத்து விவரங்களிலும் சிறப்பு தேர்ச்சிபெற்றிருக்கவேண்டியது அவசியம்.

@ Implementing and maintaining a program to achieve the goal of effective inventory management.

திறமையான சரக்கு மேலாண்மை நோக்கத்தை அடைய ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் அவசியமாகிறது:-
@ Following information based on our most recent research and the most up-to-date "best practices," the new approach of Achieving Effective Inventory Management provides a complete guide for managing a large and often troublesome asset. This will help you achieve the goal of effective inventory management: "to meet or exceed customers' expectations of product availability with the amount of each item that will maximize your organization's net profits or minimize its costs."

கீழ்கண்ட விவரங்களடங்கிய மிக சமீபத்திய ஆராய்ச்சி மற்றும் மிகவும் புதுப்பித்த நிலையிலான  "சிறந்த நடைமுறைகளை" அடிப்படையாகக் கொண்ட, சிறந்த கண்டுபிடிப்பு முகாமைத்துவத்தை அடைவதற்கான பயனுள்ள சரக்கு மேலாண்மையைப் பெறுதல் என்கிற புதிய அணுகுமுறை, ஒரு பெரிய மற்றும் பெரும்பாலும் சிக்கலான சொத்துகளை நிர்வகிப்பதற்கான முழுமையான வழிகாட்டியை வழங்குகிறது. இது உங்கள் (நிறுவனத்தின்) சரக்குகளின் நிகர லாபத்தை அதிகரிக்கும் அல்லது அதன் செலவினங்களை குறைக்கும்  நிலையை உருவாக்குகிறது.  

நீங்கள் பயனுள்ள சிறந்த சரக்கு மேலாண்மை நோக்கத்தை அடைய, ஒவ்வொரு உருப்படியின் அளவுடன் வாடிக்கையாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை "சந்தித்து பூர்த்தி செய்ய" அல்லது அவர்களின் எதிர்பார்ப்பைவிட "அதிகமான  பயன்களைப்பெறும் அளவில்" இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும்": 

@ Maintaining accurate on-hand quantities.

மிகத்துல்லியமானவகையில் கையிருப்பு அளவை பராமரித்தல்.

@ Good Compact Stores / Warehouse and stockroom organization.

சிறந்த கச்சிதமான கடைகள் / கிடங்கு மற்றும் ஸ்டோர்ரூம் அமைப்பு.

@ Using Benefits of various material storage methods.
பல்வேறு பொருள் சேமிப்பு முறைகளின் நன்மைகளை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு இருக்கவேண்டும்.

@ What to do when you run out of warehouse space.

உங்களின் கிடங்கு வேகமாக நிரம்பி இடமில்லாமல் போகும்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்துவைத்திருக்கவேண்டும்.

@ The benefits of bar coding and other technologies.

மின்னணு பட்டை குறியீட்டு மற்றும் பிற தொழில்நுட்பங்களின் நன்மைகளைப்பற்றியும்.

@ Developing your approved stock list for each warehouse.

ஒவ்வொரு கிடங்கிற்கும் உங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு பட்டியலை உருவாக்குதல்பற்றியும்..

@ Differences between stock for sale and MRO (maintenance, repairs, and operations) inventory.

விற்பனை மற்றும் MRO (பராமரிப்பு, பழுது மற்றும் செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள்) ஆகியவற்றிற்கான பங்கு வேறுபாடுகள்பற்றியும்.

@ Defining "good," "bad," and "ugly" inventory.

"நல்ல," "கெட்ட", மற்றும் "உபயோகமில்லாத" சரக்குகளை வரையறுத்தல்.

@ Simple methods to calculate your projected inventory investment and potential inventory turnover.

உங்கள் திட்டமிடப்பட்ட சரக்கு முதலீடு மற்றும் திறன் சரக்கு வருவாய் கணக்கிட எளிய முறைகள்.

@ Why you need to rank your stocked products three ways: based on number of transactions, cost of goods sold, and profitability.

உங்களுடைய கையிருப்பு தயாரிப்புகளை மூன்று வழிகளில் (பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை, விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை, மற்றும் லாபம்) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், வரிசைப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் :

@ Metrics to determine the performance of your investment in stock inventory.

பங்கு முதலீட்டில் உங்கள் முதலீட்டின் செயல்திறனை தீர்மானிக்க அளவுகள்.

@ Accurately capturing historic usage of stocked items.
கையிருப்பு பொருட்களின் வரலாற்று பயன்பாட்டை துல்லியமாக கைப்பற்றுவது.

@ Properly stocking items with sporadic usage.

ஒழுங்கற்ற பயன்பாடுகளுடன் கூடிய  பொருள்களை, ஒழுங்காக சேமித்து வைத்தல்.

@ Determining the proper time period for forecasting demand.

முன்கணிப்பு தேவைக்காக சரியான நேரத்தை தீர்மானித்தல்.

@ How to properly capture demand in a distribution center environment.

ஒரு விநியோக மைய சூழலில் தேவையை எவ்வாறு சரியாகப் பெறுவது.

@ Adjusting usage for unusual activity that will not reoccur.

அசாதாரணமான மற்றும் தேவையற்ற செயல்பாட்டிற்கான பயன்பாட்டைச் சரிசெய்வது, அது மறுபடியும் தேவையற்ற நிலைக்கு செல்லாமல் பார்த்துக்கொள்வது.

@ How trends, promotions, the environment, and other factors can affect a forecast.

மாற்றப் போக்குகள், நிலை உயர்வுகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பிற காரணிகள் எவ்வாறு ஒரு முன்னறிவிப்பை பாதிக்கலாம் என விவரமறிந்த செயல்படவேண்டும்.

@ How to obtain, analyze, and apply collaborative information from customers, salespeople, and other sources.

வாடிக்கையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களில் இருந்து ஒத்துழைப்பு தகவலை எவ்வாறு பெறலாம், ஆய்வு செய்யலாம் மற்றும் பயன்படுத்தலாம்.

@ Determining how much of a new item to stock and developing a new item questionnaire.

புதிய வரவான உருப்படியை கையாள்வதற்கான  கேள்வித்தாள் போன்ற விவரப்படிவம் செய்வதற்கு, ஒரு புதிய பொருளை எப்படி நிர்ணயிப்பது மற்றும் நிர்வகித்தல்.

@ Dealing with "fashion" items that will only be marketed for a limited time.

"பேஷன்-கூட்ஸ்- என்னும் இறுதிவடிவம், முழுமை அல்லது செம்மைப்படுத்தும் பொருட்களை கையாள்வது" என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டும் சந்தைப்படுத்தப்படும்.

@ Finding the best forecast formula for different patterns of usage.

பயன்பாட்டின் வெவ்வேறு வடிவங்களுக்கான சிறந்த முன்னறிவிப்பு சூத்திரத்தைக் கண்டறிதல்.

@ How to easily identify items with seasonal usage patterns.

பருவகால பயன்பாட்டு முறைகள் கொண்ட பொருட்களை எளிதில் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடித்து  பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

@ Maintaining accurate projected lead times.

துல்லியமாக திட்டமிடப்பட்ட குறித்த நேரத்தில் கிடைக்கும்படியான திட்ட முன்னணி முறைகளை பராமரித்தல்.

@ Identifying the individual elements of a projected lead time.

திட்டமிடப்பட்ட முன்னணி நேரத்தின் தனிப்பட்ட கூறுகளை அடையாளம் காண்பது.

@ Why long lead times are better than inconsistent lead times.

குறித்த நேரத்தில் கிடைக்காத-சீரற்ற முன்னணி முறைகளை விட நீண்ட முன்னணி முறைகள் ஏன் சிறந்தது?

@ Determining the right amount of safety stock to maintain for each item.

ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் அதற்குரிய கையிருப்பை கவனித்துக்கொள்ள, சரியான பாதுகாப்பு இருப்பு அளவுகளை தீர்மானித்தல்.

@ Determining the best size replenishment order.

சிறந்த அளவிலான மீள்நிரப்பு வரிசையை வரையறுத்தல்.

@ Utilizing residual inventory analysis and early warning reports to fine-tune replenishment parameters.

எஞ்சிய சரக்கு பட்டியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி நன்றாக-நுணுக்கமான நிரப்பு அளவுருக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

@When economic order quantities are appropriate and developing the best economic order quantity model.

எப்போது ஒரு பொருளாதார ஆணையின் அளவானது,  பொருத்தமானதாகவும் மற்றும் சிறந்த பொருளாதார ஒழுங்கு அளவு மாதிரியை, அபிவிருத்தி செய்யும் விதமாகவும் இருக்கவேண்டும்

@When to push inventory turnover with "order up to replenishment."

எப்போது மிகுதி சரக்கானது,  சரக்கு திருப்புமுனையை எட்டும் நிலையில் "சரக்கு தீரும்வரை திருப்பியழைத்தல் உத்தரவை" எப்போது வேண்டுமானாலும் நிரப்ப வேண்டும்.

@How to effectively increase or decrease the size of a replenishment order to meet vendor or transportation requirements.

விற்பனையாளர் அல்லது போக்குவரத்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஒரு நிர்ப்பந்திக்கும் பொருளின் அளவை அதிகரிக்க அல்லது குறைப்பது எப்படி?.

@Where Just-in-Time replenishment is best utilized.

ஜஸ்ட்-இன்-டைம்,  குறித்த நேரத்தில் நிரப்புதல் எங்கே சிறந்தது.

@Evaluating price break opportunities.

விலை நிறுத்தப்படிகளின் வாய்ப்புகளை மதிப்பீடு செய்தல்.

@Liquidating excess inventory.

அதிகப்படியான சரக்குகளை விநியோகித்து தீர்த்துவிடுதல்.

@Developing and maintaining an effective replenishment program.

ஒரு பயனுள்ள நிரப்புதல் திட்டத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பது.

@Distribution Requirements Planning (projecting needs over an extended period of time).

விநியோக தேவைகள் திட்டமிடல் (நீண்ட காலத்திற்கு தேவையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்).

@A comprehensive guide to physical inventory and cycle counting.

நேரடி சரக்கு விவரப்பதிவு மற்றும் சுழற்சி எண்ணிக்கை பற்றிய விரிவான வழிகாட்டி.

@How to develop a "policies and procedures" manual for your inventory-related operations.

உங்கள் சரக்கு தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு "கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்" கையேட்டை எப்படி உருவாக்குவது.

என மேற்க்கூறிய பல விவரங்களை எப்போதும் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். 

மேலும் தொடர்ந்து எங்களது வலைப்பதிவின்  பதிவுகளை படித்து பயனடையுமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் 

நன்றிகளுடன் கோகி-ரேடியோ மார்கோனி. 
   


2 comments:

  1. LuckyClub: The best gambling site, online slots - Lucky Club
    Join LuckyClub today for all your favourite casino games. Play slots and live casino luckyclub.live games. Sign up today and claim Welcome Bonus.

    ReplyDelete
  2. Casinos in the UK - How to find good games - GrizzGo
    So, what do we mean 바카라 by 토토 “casinos in the goyangfc UK”? 출장안마 to find a casino and live casino games on a mobile phone device gri-go.com in 2021.

    ReplyDelete