தொழில்துறை தளவாடங்கள், Industrial Logistics Management : CONFIDENT !!! and Achieving Effective Inventory Management. நம்பிக்கைக்குரியது !!! மற்றும் பயனுள்ள சரக்கு மேலாண்மை பெறுதல்:-

FREE JOBS

FREE JOBS
E-MAIL:- INFO@IUBA-INDIA.COM

Tuesday, March 13, 2018

CONFIDENT !!! and Achieving Effective Inventory Management. நம்பிக்கைக்குரியது !!! மற்றும் பயனுள்ள சரக்கு மேலாண்மை பெறுதல்:-

CONFIDENT !!! and Achieving Effective Inventory Management. நம்பிக்கைக்குரியது !!! மற்றும் பயனுள்ள சரக்கு மேலாண்மை பெறுதல்:-

IUBA-INDIA :-Inventory Analysis gives you actionable information about your inventory investment. You can understand consumption, turns, returns, and material movements, in units or cash, in averages or spreads. You can analyze any aspect of your inventory by vendor, material, material group, warehouse, region, status, or any other perspective you choose. Find out how any measurement compares to last year, how it’s trending over time, and so on.

IUBA-INDIA: சரக்கு பகுப்பாய்வு Inventory Analysis உங்கள் சரக்கு முதலீட்டைப் பற்றி உங்களுக்குத் தேவையான தகவலை அளிக்கிறது. தங்கள் நிறுவனத்தின் நுகர்வு, திருப்பங்கள், வருமானம் மற்றும் பொருள் இயக்கங்கள் ஆகியவற்றை அதன் அலகுகளில் அல்லது ரொக்கத்தில் சராசரியாக அல்லது பரவளவில் புரிந்து கொள்ள தேவையான பகுப்பாய்வுகள் வழியே விளக்கமாக பெறமுடியும். தங்கள் நிறுவனத்தின் விற்பனையாளர், பொருள், பொருள் குழு, கிடங்கு, உற்பத்தி கிடங்கு பகுதி, அதன் நிலை அல்லது தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வேறு எந்த முன்னோக்கின் விவரங்களை, தாங்களே பகுப்பாய்வு செய்யலாம். எந்த அளவீடு கடந்த ஆண்டோடு  ஒப்பிடுகையில் எப்படி, அதை காலப்போக்கில் அதன் போக்கு எப்படிஇருக்கும், மற்றும் பல வழிமுறைகளை  கண்டுபிடிக்க எளிமையான பயிற்சியும் வழிவகைகளையும் வழங்குகிறோம். 

* How much lead time is there between the request for stock and the required date for the stock and how has this changed over time?
Opportunities for improvements analyze vendor and product performance and use the profiles to foster strategic supplier relationships. Of course, no function operates in isolation. An enterprise-wide implementation of our Performance Applications lets you see causes and effects across functions. You can investigate billing accuracy between inventory and accounts payable, perform vendor analysis in conjunction with procurement, and carry out demand planning and ensure order fulfillment with sales shipping. This strategic enterprise-wide analysis lets your organization manage with confidence.

Inventory organizations must balance meeting customer demand with maintaining an optimum stock level and contributing to internal cash flow. It’s crucial that the company understand internal inventory activities and how they affect other functional areas to keep customers happy and maximize inventory efficiencies.

IUBA-INDIA’s Six key areas of analysis answer 450-plus critical business questions, using more than 70 key performance indicators (KPIs) and over 40 reports. Real-time interaction with the reports and the 16-Dimensions lets you manipulate the information and drive deeper analysis. You (Company) gain an in-depth understanding of your past and current stock level and movement that lets you: • Ensure stock is meeting the demands of internal (MRO and manufacturing) and external customers.
• Manage the cost of owning inventory.
• Review stock levels.
• Identify opportunities to optimize inventory levels.
• Improve operational performance.

STOCK OVERVIEW AND VALUATION ANALYSIS
What stock are we carrying, where is it, and what is it worth?
Understand your current inventory investment and how it is distributed.
• What has been our average corporate investment in stock this period, last period, and over the last year?
• How many units of inventory are we holding by specific material groups? And which warehouses, plants, locations?
• How many days of inventory do we have in each warehouse, and has t amount been meeting demand in each region?
• Are excess inventory reservations prevalent in specific warehouses or material segments?
• How much lead time is there between the request for stock and the required date for the stock and how has this changed over time?
Sample KPIs
• Reserved quantities and values
• Withdrawn quantities and values
• Confirmed quantities and values

MATERIAL MOVEMENT ACTIVITY ANALYSIS
Analyze stock movement in and out of inventory and within the organization,and understand how goods receipts, issues, and transfers relate to stock levels, shortages, and processes.
• How many movements have been processed this period compared to last a how do they break out into goods receipts and issues?
• What is the number and value of goods receipt of inventory processed material from a specific vendor to a specific warehouse?
• What proportion of inventory was received into unrestricted inventory, quity control, and other restricted statuses over the last quarter?
• What is the average number of goods issues processed this period across organization and in specific warehouses?
• What materials were issued, how many issues were related to each material, and from which shipping points?
• What types of issues have been processed, and what proportion of materials
have been issues to order fulfillment, consignment, and scrap?
• How many receipts have been processed by employees this period?
Sample KPIs
• Movement quantities
• Movement values

DEMAND ANALYSIS
Determine whether stock levels and fluctuations are letting your company meet customer demand.
• How many goods issues were processed this period versus last to manufacturing, how many to maintenance, repair, and operations, and how many fulfill sales orders?
• What specific material segments were issued and how did this compare stock levels across the company?
• What were the maximum and minimum levels of inventory reached acrose warehouses and are these fluctuations within predefined limits?
• How have forecasts for specific items changed over time and do they compare
to the demand for those materials?
Sample KPIs
• Forecast period value • Seasonal forecast index values
• Corrected forecast values • Forecast usage quantity
• For materials experiencing the most stock outs, what were the related zero stock counts and zero stock days?
• Moving average usage
• Required usage
• How much lead time is there between the request for stock and the required date for the stock and how has this changed over time?
• Reserved quantities and values
• Withdrawn quantities and values
• Confirmed quantities and values

MATERIAL RESERVATIONS ANALYSIS
Avoid unnecessary excess stock and shape inventory policy on reserved stock. Understand how reservations for internal or external customers impact stock levels and ability to meet demand.
• How effectively has confirmed stock met the requirements for a specific material this period as compared to last?
• How do your warehouses rank in terms of meeting requests for inventory full, and are some warehouses consistently underperforming?
• What percentage of confirmed reserved stock was not withdrawn from inventory, resulting in unnecessary excess stock?
• Are there any warehouses or storage locations that are performing outside
corporate standards for physical count accuracy?
• Are shortages consistently occurring within specific materials groups or materials,
or are these shortages anomalies?
Sample KPIs
• Book and physical stock level count
• Book and physical stock group currency value
• Actual stock level and group currency value
• Relative stock accuracy percentage

PHYSICAL INVENTORY ANALYSIS
Find out whether what you have in inventory is what you think you have.
• How accurate have our physical counts in units been across the organization this period and is our percent accuracy improving?
• How large have our shortages or overages been on average and where have they occurred?
• Did any warehouses experience zero stock levels this period and, if so, how
often and how many days for specific materials?
• How many “stock outs” occurred across the organization, and did specific
warehouses and materials have more stock outs than others?
• For materials experiencing the most stock outs, what were the related zero
stock counts and zero stock days?
Sample KPIs
• Transaction counts by customer
• Average transaction values by customer
• Number of units issued by customer
• Overusage quantity
• Moving average usage
• Required usage

INVENTORY FORECAST ANALYSIS
Improve your ability to forecast stock levels through an understanding of the effectiveness of your past forecasting.
• How close was this period’s inventory forecast to actual results?
• How accurate have forecasts been for “A” class materials in a spec warehouse?
• How do materials compare within an ABC analysis? Where are my “A” class materials being handled and how often are they turning?
• How much of my inventory is available for distribution, how much is in consignment, and how much is restricted stock?
• What is the velocity of our inventory—are certain materials fast-moving, slow-moving, or dead?
• What percentage of restricted stock was drawn from inventory over the last year?
Sample KPIs
• Average stock level and value • Overstock quantity
• Minimum and maximum stock levels • Days of inventory
• Inventory turns • Required quantity
• Stock level coverage • Moving average
• Inventory stock outs levels/usage
• Zero stock days

STRENGTHEN ENTERPRISE MANAGEMENT
Using IUBA-INDIA Inventory Analysis, you can analyze operational effectiveness to ensure that the inventory function is contributing to overall corporate performance and stakeholder value. Evaluate current processes and identify trends and our Performance Applications quickly turn your corporate data into an information asset to answer your key business questions. By packaging best-practices business requirements, Our Performance Applications create a rich, business analysis environment for all levels in your organization.

INVENTORY SCENARIO: STOCK REDUCTION
Suppose that part of your corporate strategic plan is to reduce costs without impacting customer satisfaction. In the inventory function, cost reduction could result from reducing stock days of high-impact or high-cost items without increasing stock outs. Our Inventory Analysis helps you determine how to do this. To find out which group of inventory items has the greatest impact on costs, you view all of your ‘A’ class inventory items and rank them by average stock value for the last year. Choosing a group of the highest stock value materials, you rank them by average overstock quantity amount for the last 12 months. Of these overstocked, high-impact materials, the ones with the largest average overstock value and the lowest inventory turns are potential candidates for optimization. But first it’s important to determine why these materials are overstocked—either you are incorrectly forecasting usage or actual usage is dropping. Increasing coverage days and falling usage rates indicate that, in fact, usage quantity is falling. our Performance Applications have shown that reducing the coverage days for overstocked, high-value products whose usage quantity is falling will significantly lower costs without increasing stock outs or impacting customer satisfaction.

FULL SOLUTION—ONE VENDOR
To build Inventory Analysis, IUBA-INDIA drawn on years of expertise as the market-leading provider of fully integrated business intelligence solutions. IUBA-INDIA is the only vendor in the market to offer an end-to-end solution that gives everyone from executives to production managers fast, insightful, appropriate answers to critical business questions. The global coverage and world-class professional services, support, and training offered through IUBA-INDIA give you a single point of contact focused on your success. When you combine these advantages with the rich business content of our Performance Applications, you get a powerful business solution designed to give you that competitive edge.


உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைக்காக என்னை அழைக்கவும்: - அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தின் இலாபத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் உங்களது ஊழியர்களின் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி பெறவும், ஊழியர் அல்லது ஊழியர் குழுவின் கற்றல் நிகழ்வுகள், அல்லது உங்களின் தனிப்பட்ட ஆலோசனை மற்றும் நடைமுறை முன்னேற்ற முயற்சிகளை உள்ளடக்கிய பல்வேறு சேவைகளை பெற என்னை அழையுங்கள் அல்லது எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள். 

Call or write to find out how we can work together to achieve your business and career goals.

உங்கள் வணிக மற்றும் தொழில் இலக்குகளை எளிமையாக அடைவதற்கு நாம் எவ்வாறு ஒன்றாக இணைந்து செயல்படலாம் என்பதை அறிய,  ஆலோசகரான என்னை அழையுங்கள் அல்லது எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

Thanks & Regards,
N.Arthi Krishnan, President and Co-Founder.
In India +91-9717236514, 9871386379. Singapore +65-83176152 
IUBA-INDIA (India & Asia Pacific) 
Project Logistics:Moving the Big,Wide and Heavy.
E_mail:- info@iuba-india.com
@ Business / Projects -Planing Solutions.
@ Systems & Engineering Solutions.
@ Recruitment & Training Solutions.
@ Safety & Quality Management Solutions.
@ Promoters / Service Providers Solutions.
IUBA-INDIA.(www.iuba-india.com)

No comments:

Post a Comment